Jy is nou hier...tuisblad (Hierdie blad vertoon die beste by 'n skermresolusie van 1024 x 768)
Druk F5 of die refresh-/ reload-knoppie op elke blad om die nuutste blad te laai.
 

MENU

Paidion Kinderbediening Sertifikaatprogram

 

Bybelgefundeerd * Praktykgerig * Professioneel

Kort Leerprogram met Bevoegdheidsertifikaat

Leraars ontvang 30 VBO-punte

Vir wie?

 • Leraars en leraarsvrouens
 • Voltydse en vrywillige kinderbedienaars
 • Kinderkerkbedienaars (vir grootgroep en kleingroep)
 • Kategete/ Sondagskoolonderwysers
 • Kinderkrans-/ Kinderbondleiers
 • Onderwysers
 • Ouers
 • (Voornemende) au pairs
 • Enigeen wat andersins werk met of met ‘n liefde vir kinders

Sê wie?

Verskillende kerke:

Gedurende 1999 het ek die voorreg gehad om die Paidion Kinderbedieningskursus ... te doen.  Dit is loshande die waardevolste opleiding wat ek in my bediening ontvang het. Ek kan die Paidion Kinderbedieningskursus vir enige leraar, jeugwerker of vrywilliger met groot vrymoedigheid  aanbeveel. Die teorie van die kursus is Bybelgefundeerd, wetenskaplik verantwoordbaar en tydloos. Ek gebruik die beginsels wat ek in die kursus gebruik het in my bediening aan mense van alle ouderdomme. Die werkboeke wat ek gedurende die kursus ontvang het, is vandag nog vir my van groot waarde. Die kursus loop uit op praktiese vaardighede wat aangeleer word en wat die basis vorm van my kinder- en jeugbediening. Ek reken dat die kursus ‘n noodsaaklike deel behoort te wees van elke kinder- en jeugwerker se toerusting. Die kernwaardes wat ek ... geleer het, is deel van my bediening en my karakter.
Ds Sakkie van den Bergh (Leraar, NG Kerk)

’n Onmisbare deel van elke predikant, jeugwerker en ouer se lewe.’
Ds Francois Human (Leraar, NG Kerk)

’Uitstekend! In pas met my hart vir die skep van ‘n nuwe Bybelse generasie!’
Past Johan Pieterse (Pastoor, AGS)

‘Die beste ding wat op hierdie ouderdom met my kon gebeur.’
Edna Piek (Voormalige Vrouebondvoorsitter in die VGK & laerskoolonderwyseres)

‘Hoekom het ek nie dié inligting reeds 20 jaar gelede in my onderwysloopbaan ontdek nie? Dit sou van my ‘n beter onderwyseres gemaak het om die kind beter te verstaan ... Fantastiese inligting!’
Annatjie Fourie (Lidmaat van Gemeentes in Christus & laerskoolonderwyseres)

Nog ‘n leraar

’Daar was vier groot lewensveranderende keerpunte in my lewe: my bekering, huwelik, koms van my kinders en hierdie kursus!’  Ds Derick du Toit (Leraar, NG Kerk)

Nog onderwysers

‘Ek het meer in dié kursus oor die kind geleer as in my 4 jaar in onderwysopleiding.’
Biggs van Wyk (Laerskoolonderwyser)

‘Die beste kursus van sy soort waarvan ek bewus is.’
Ronél du Randt (Kleuterskoolhoof & was kleuterkerkleier in ‘n makrogemeente)

’n Ongeëwenaarde hoogtepunt, onbeskryflik wonderlik, lewensveranderend en verrykend. ‘n MOET vir elkeen wat entoesiasties is oor God se hart vir kinders.’
Dr Tiesie de Coning (Oud-dosent aan PU vir CHO, oud-onderwyseres & kinderkerkkoördineerder van ‘n makrogemeente)

Die kursus sou weens dr Van Zyl se mediese ongeskiktheid aanvanklik nie in 2017 aangebied word nie, maar deur die voorsiening van die Here word dit nou wel aangebied.

Kursusinhoud

Hierdie kursus behels in breë trekke die volgende:

Eenheidstandaard 1: Die kerk (Die subjek)

 • Wat is die bestaansdoel van die kerk?
 • Hoe word ‘n mens deel van die kerk?
 • Kan kinders ook reeds deel van die kerk word?

Eenheidstandaard 2: Die kind (Die objek)

 • Wie is die kind?

Eenheidstandaard 3: Kinderbediening (Die taak)

 • Vanuit watter verwysingsraamwerk moet daar oor kinderbediening gedink word?
 • Op watter praktiese maniere kan die kerk die kind bedien met betrekking tot:
 • Geloofsekerheid
 • Gods Woord
 • Gebed
 • Gemeenskap van gelowiges
 • Gawes
 • Getuienis
 • Watter riglyne is daar vir die maak en benutting van enkele visuele hulpmiddels?

Eenheidstandaard 4: Kinderetiek en –pastoraat (Die taak)

 • Hoe kan ‘n kind in sy keuses begelei word?
 • Hoe kan ‘n kind uit sy krisisse begelei word?

Uitkomste

Om aan jou:

 • die nodige denkraamwerk te verskaf van waaruit jy oor kinderbediening moet dink,
 • die bes moontlike kennis jeens kinderbediening te bied,
 • die nodige vaardighede jeens kinderbediening te bied,
 • die nodige gevoel te bied dat jy met vrymoedigheid en vertroue oor kinderbediening kan dink, praat en doen en
 • van ‘n Paidion Kinderbediening Bevoegdheidsertifikaat te voorsien.

Kursusbesonderhede

Tydsduur: 1 Jaar per korrespondensie en prakties op ‘n Vrydag of Saterdag na die Oktober-skoolvakansie
Voertaal: Afrikaans (en Engels sedert 2011)
Kwalifikasie: Persone van alle denominasies met minstens 'n graad 12 of gelykwaardige sertifikaat
Assessering: Geen tradisionele eksamens nie, maar deurlopende assessering hoofsaaklik d m v werkopdragte

Prakties

Prakties vir die Paidion Kinderbediening Sertifikaatprogram vind op ‘n Vrydag of ‘n Saterdag na die Oktober-skoolvakansie in Pretoria/ Johannesburg en in Kaapstad/ Brackenfell plaas. Indien daar 10 of meer leerders in ʼn ander provinsie inskryf, sal dit ook êrens in die bepaalde afgeneem word.

Kursusleier

Dr Leon van Zyl

 • was 25 jaar in die voltydse gemeentelike bediening,
 • het kinderevangelisasie-opleiding in die VSA ontvang,
 • het 23 jaar ondervinding in kinderbediening,
 • was by verskeie kinderbedieningkonferensies in die VSA,
 • was assistent-Nasionale Direkteur van Kinderevangelisasie Beweging SA (KEBSA/ CEFSA),
 • was Hoof: Kinderbediening by die Hugenote Kollege,
 • is sedert 1996 Hoof van Paidion Kinderbediening,
 • was genooide kinderbediening studieleier by die Teologiese Fakulteite van die Universiteite van Stellenbosch, Pretoria en Vista,
 • ontvang in 1999 die CBSA-toekenning vir die beste kinderboek in SA: Jy mag maar vra ... oor God en Jesus,
 • was medeskrywer van die Jy mag maar vra-omnibus (2005) en skrywer van Die ontwikkelingsfases van jou kind (2007) en
 • het die kinderbediening by kerksondermure/ church without walls (NG Kerk Verwoerdburgstad) van 2000 tot 2004 gevestig.

Fooi vir registrasie, kursus en studiemateriaal:

 • Afslag vir vroeë- en groepinskrywings

Bankbesonderhede

Rekeningnommer: 406 815 1459 (Tjek)
Verwysing: Kursus 18, Voorletters en van (bv Kursus18 I Erasmus) of
Kursus 18 Gemeentenaam x getal leerders (bv Kursus 18 AGS Bellville x 5)
Rekeningnaam: Paidion Kinderbediening
Bank: ABSA
Takkode: 632 005

Inskrywingsvorm 2018

 • Vir die eenjarige korrespondensiekursus vir 201klik hier

Stuur inskrywingsvorm (met ID en bewys van betaling) aan:

Paidion Kinderbediening
Posbus 102325
Moreleta Plaza
0167

 

 

 

 

Webblad ontwerp:: www.coeniecalitz.com E-pos: cjcalitz@lantic.net